ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ SCA COFFEE DIPLOMA:

ΚΥΠΡΟΣ:
18/10 Barista Intermediate

ΑΘΗΝΑ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
4/10 Green Coffee Foundation
5/10 Roasting Foundation
10/10 Introduction to Coffee
11/10 Barista Skills Foundation

25/10 Brewing Foundation

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2/11 Sensory Foundation

6 & 7/11 Roasting Intermediate
8/11 Brewing Intermediate
13 & 14/11 Barista Professional
29 & 30/11 Green Coffee Intermediate